Diaconaat Diaconaat
Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.
Onder het diaconaat vallen de volgende onderdelen:
   In haar diaconaat wil de gemeente handen en voeten geven aan de concrete dienst tot naastenzorg. 

Deze dienst vindt plaats:dichtbij, door open te staan voor de noden in de eigen gemeente en in de eigen plaats. Signalering van die noden vindt plaats via predikant, kerkenraadsleden, contactpersonen et cetera.
Ook wil de diaconie open staan voor diaconale initiatieven verder weg, in de eigen streek en provincie, bijvoorbeeld de voedselbank.
Wat het diaconaat op mondiaal niveau betreft, probeert de diaconie de gemeente te stimuleren voor en te betrekken in allerlei missionaire-diaconale activiteiten, bijvoorbeeld gerichte collectes bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Tevens heeft de diaken een rol bij het zogenaamde avondmaal thuis. Samen met de predikant bezoekt een diaken na een dienst van Heilig Avondmaal indien gewenst gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst bij te wonen maar wel graag deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal. Ook kan het Heilig Avondmaal tijdens de dienst, al luisterend naar de dienst via de kerkomroep of kerkradio, in aanwezigheid van een diaken of ouderling thuis meegevierd worden. 
terug