ANBI kerk ANBI kerk
Algemene gegevens kerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Sellingen
Telefoonnummer (facultatief): 0599-322921
RSIN/Fiscaal nummer: 863888835
Nummer Kamer van Koophandel:  86186213
Banknummer: NL05RABO0373728840
Website adres: www.pgsellingen.nl
E-mail: info@pgsellingen.nl
Adres: Torenstraat 12
Postcode: 9551 BK
Plaats: Sellingen
Postadres: Torenstraat 11
Postcode: 9551 BJ
Plaats: Sellingen


De Protestantse gemeente te Sellingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Sellingen.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden, en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”


Op de website www.pgsellingen.nl vindt u het beleidsplan 2020- 2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Het verslagjaar 2021 stond in het teken van corona. Door allerlei maatregelen zijn de activiteiten tot een minimum beperkt gebleven. De diensten zijn met beeld uitgezonden via YouTube/Kerkdienst gemist. Verder is de eenwording van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente tot stand gekomen. Hieruit is de Protestantse gemeente te Sellingen ontstaan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Het Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.    
Protestantse Kerk              
                 
           
           

         
             
                 
           
Protestantse gemeente te Sellingen 2022        
           
           
College van Kerkrentmeesters            
                 
Jaarrekening 2022              
                 
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie    
                 
Opbrengsten en baten           Begroting Rekening Rekening
            2023 2022 2021
                 
Opbrengsten onroerende zaken          €  117.225,00  €    116.430,00  €       114.067,00
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen    €      1.500,00  €            536,00  €           3.167,00
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen    €         125,00  €            202,00  €                 24,00
Bijdragen van leden en anderen      €    88.200,00  €      88.702,00  €       168.787,00
Door te zenden collecten en giften      €      1.850,00  €                    -    €           2.623,00
                 
Totaal baten  A          €  208.900,00  €    205.870,00  €       288.668,00
                 
Uitgaven en kosten              
                 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen    €    36.875,00  €      74.000,00  €         27.288,00
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €      6.300,00  €        4.249,00  €         10.949,00
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.    €      2.985,00  €        3.763,00  €           2.984,00
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat      €  101.250,00  €      62.062,00  €         93.376,00
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten    €      5.800,00  €        2.075,00  €           9.379,00
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen    €    11.400,00  €        9.883,00  €         11.578,00
Salarissen en vergoedingen        €    28.750,00  €      29.384,00  €         26.379,00
Kosten beheer, administratie en archief      €    11.700,00  €      18.208,00  €         19.296,00
Rentelasten/bankkosten        €         375,00  €        1.003,00  €               757,00
Afdrachten door te zenden collecten en giften    €      1.850,00  €                    -    €           2.623,00
                 
Totaal lasten A          €  207.285,00  €    204.627,00  €       204.609,00
                 
Operationeel resultaat (A)        €      1.615,00  €        1.243,00  €         84.059,00
                 
Incidentele baten en lasten            
                 
Incidentele baten          €                  -    €    172.253,00  €       343.461,00
Incidentele lasten          €                  -    €                    -    €                       -  
Incidentele baten en lasten (B)        €                  -    €    172.253,00  €       343.461,00
                 
Resultaat verslagjaar (A+B)        €      1.615,00  €    173.496,00  €       427.520,00
                 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
                 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      €                  -    €                    -    €                       -  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen      €                  -    €                    -    €                       -  
Toevoegingen bestemmingsreserves      €                  -    €  -172.253,00  €     -343.461,00
Toevoegingen bestemmingsfondsen      €                  -    €                    -    €        -75.000,00
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)    €                  -    €  -172.253,00  €     -418.461,00
                 
                 
Resultaat naar Algemene reserve (D      €      1.615,00  €        1.243,00  €           9.059,00
                 Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Eind 2021 heeft een eenwording plaatsgevonden van de Gereformeerde kerk te Sellingen en de Hervormde gemeente te Sellingen. De naam van de nieuwe gemeente luidt “Protestantse gemeente te Sellingen”. De jaarcijfers in de staat van baten en lasten zijn samengesteld uit de cijfers van de “oude gemeenten”.
 
terug